Niezbędne dokumenty

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 stycznia 2016 wprowadzony został nowy druk zezwolenia na kremację ważny wraz regulaminem kremacji. Celem wprowadzenia nowego druku jest uproszenie dokumentacji w oparciu o podstawowy dokument jakim jest akt zgonu. Dane do faktur wpisów i świadectw kremacji mają być pobierane bezpośrednio z aktu zgonu, jeżeli taki załączony jest do zlecenie na kremacje większość pól nie trzeba wypełniać. Druk zezwolenia oraz regulamin znajduje się poniżej.

1) Kremacja:
Kserokopia aktu zgonu. (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zakład pogrzebowy)
Zezwolenie na kremacje (druk do pobrania poniżej)

2) Ekshumacja:
Kserokopia aktu zgonu lub decyzji sanepidu. (potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez zakład pogrzebowy)
Zezwolenie na kremacje.(druk do pobrania poniżej)

 

 

Zezwolenie na kremacje (druk do pobrania)

Regulamin realizacji zlecenia
(druk do pobrania)

Regulamin realizacji zlecenia na KREMACJĘ
(wewnętrzny regulamin warunków technicznych, formalnych realizacji zlecenia)

§1

      Udzielanie zezwolenia na kremację-spopielenia zwłok (szczątków) osoby zmarłej oznacza upoważnienie firmy  Cremering Bruno Tadeusz Smykalla 67-200 Głogów ul Sikorskiego 64c NIP 693 126 09 53 do podjęcia wszelkich czynności związanych z wykonaniem zlecenie i przejęciem odpowiedzialności za przekazane szczątki (ciało) od momentu wydania z firmy pogrzebowej do momentu zwrotu urny wraz z konsekwencjami skutecznego przeprowadzenia pogrzebu przez zlecająca firmę pogrzebowa.

§2

    Podpis osoby zlecającej i upoważnionej firmy pogrzebowej oznacza, że:

  • osoba zlecają miała możliwość identyfikacji zwłok przed kremacja (osoba zmarła jest osobą wskazaną w zezwoleniu na kremację),
  • osoba zlecająca bierze na siebie pełną odpowiedzialność w związku z udzieleniem  zezwolenia na kremację dla krematorium „Cremering” z siedzibą w Głogowie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 64c, a jakiekolwiek w przyszłości powstałe roszczenia członków rodziny mogą być kierowane tylko w stosunku do osoby zlecającej.

§3

Informacje odbiegające od mniejszego regulaminu wymagają potwierdzenia pisemnego na zleceniu kremacji

§4

Osoba zlecająca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procedur związanych z kremacją, pogrzebem, oraz korespondencji z zakresu spraw prowadzonych przez krematorium „Cremering” z siedzibą w Głogowie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 64c, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883).

§5

Firma Cremering zastrzega sobie możliwość zweryfikowania danych przekazanych w zezwoleniu na kremację i informacji przekazanych telefonicznie przez zleceniodawcę (tj., firmę pogrzebowa) – podczas odbioru ciała, trumny i urny przez upoważnionego pracownika Cremering. Powyższe oznacza, że cena może ulec zmianie w przypadku podania niepełnych informacji przez zleceniodawcę.

§6

Firma Pogrzebowa –zleceniodawca kremacji- załącza potwierdzony za zgodność z oryginałem akt zgonu i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość kompletacji dokumentów do kremacji i skutki z tego wynikające.

§7

Firma Pogrzebowa –zleceniodawca kremacji- może nanosić wszelkie uwagi na zleceniu na kremacje, które wg niej za niezbędne do wykonania zlecenia i określa odpowiedzialność firmy Cremering a także określają moment przejęcia odpowiedzialności za ciało i urnę. Brak tych adnotacji umożliwia dopasowanie wykonania zlecenia wg możliwości firmy Cremering

§8

Świadectwo kremacji wystawione przez firmę Cremering jest jednocześnie protokołem z wykonania kremacji i poświadcza, że ciało zostało przyjęte do kremacji przez firmę Cremering.

§9

Podpis osoby odbierającej urnę na świadectwie kremacji, jest jednocześnie
momentem zakończenia i wykonania usługi zgodnie z informacjami podanymi w zleceniu kremacji i potwierdza prawidłowość i kompletność wykonania usługi kremacji a także potwierdza, że urna została dostarczona w stanie należytym.

§10

Zlecający oświadcza, że miał możliwość identyfikacji ciała i nie znajdują się przy nim żadne cenne czy osobiste przedmioty.

§11

Urna jest po napełnieniu zaklejona i należy ją przenosić za uchwyty, w które wyposażył ją  producent. Urny można przenosić chwytając ją
za spód – dotyczy to także  tekturowych opakowań producenta urn. Tylko urny wyposażone w gwint do zakręcania wieczka, mogą być przenoszone inaczej. Podczas transportu pojazdem, urnę należy zabezpieczyć przed przewróceniem się.